Начало

Условия за ползване

Общи условия за ползване на UGOMAN.EU1. ПРЕДМЕТ

 1. Настоящият документ представлява едновременно (1) общите условия или условията на ползване на UGOMAN.EU, които уреждат правилата за използването на UGOMAN.EU, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин, както и (2) споразумението между продавача и клиента за покупко-продажба през UGOMAN.EU.2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

 1. „Чезари Перфект“ ООД е дружество със седалище и адрес на управление в България, София, ж.к. Лозенец, ул.Драгалевска 17А, ап.11, с адрес за кореспонденция България, София, бул. Александър Малинов 51, Метро сити, ет.1, с рег. № в Търговския регистър на България BG130536065.
 2. „Чезари Перфект“ ООД администрира електронния магазин UGOMAN, под формата на сайта UGOMAN.EU (наричан за краткост „платформата за електронна търговия UGOMAN“). „Чезари Перфект“ ООД щe бъде наричано за краткост по-долу UGOMAN.
 3. Можете да се свържете с UGOMAN на посочения по-горе адрес, на телефон (+359) 897777768 или на и-мейл адрес ugoman@abv.bg.
 4. Продавач на платформата за електронна търговия UGOMAN може да е всяко лице, което предлага стоки или услуги на трети лица с търговска цел и има сключен съответен договор за това с UGOMAN.3. ДЕФИНИЦИИ

 1. Купувач – лице на или над 18 г, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през платформата за електронна търговия UGOMAN.
 2. Продавач – UGOMAN или всеки друг търговец, предлагащ сткоки или услуги на платформата за електронна търговия UGOMAN.EU.
 3. UGOMAN.EU – платформата за електронна търговия на UGOMAN, посредством която се предлагат за продажба свои стоки или услуги.
 4. Платформата – домейна ugoman.eu и неговите поддомейни .
 5. Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва Платформата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.
 6. Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Платформата(Поръчки, данъчни фактури и др.).
 7. Любими – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци.
 8. Списък – уеб страница в Акаунта на Клиента в раздел „Любими“, в която той може да добавя продукти, от които се интересува.
 9. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между UGOMAN и Клиента, чрез който Клиентът заявява на UGOMAN, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Платформата.
 10. Продукт(-и)и Услуга(-и) – всеки предмет на договор за покупко-продажба, сключен между Купувач и Продавач през Платформата.
 11. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на Платформата, марката UGOMAN или определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.
 12. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.
 13. Съдържание съдържа: Цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащ връзка с Интернет; Съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към UGOMAN и / или Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства; Всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на UGOMAN и/или друг Продавач на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние; Информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време; Информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори; Данни относно Продавач.
 14. Бюлетин (Newsletter) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и/или промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща.
 15. Транзакция – действието от страна на UGOMAN по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Платформата, осъществявано единствено по банков път.
 16. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.
 17. Ревю – писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да изрази мнение дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.
 18. Рейтинг – метод на изчисляванена нивото на задоволство на даден Клиент по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията, написана от Клиента, на даден продукт или услуга.
 19. Коментар – оценка или критична забележка, на края на едно Ревю или на друг коментар.
 20. Въпрос – форма на обръщение към Клиенти/Купувачи с цел да се получи информация относно дадени продукти или услуги.
 21. Отговор – писмена информация, която е предадена на Клиента, който е задал въпрос в Платформата, на страницата на определен продукт. Отговорът представлява обяснение, предоставено от един Клиент на друг Клиент в рамките на един диалог.4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Общите условия на UGOMAN са задължителни за всички Клиентина Платформата.
 2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
 3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от UGOMAN по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.
 4. UGOMAN има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.
 5. Във всеки един случай на промяна на общите условия UGOMAN ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Платформата. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Платформатапри всяко нейно ползване.
 6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
 7. UGOMAN и търговските му партньори полагат сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, UGOMAN уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
 8. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Платформата, могат да бъдат промянени от съответния Продавач по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които UGOMAN предварително се извинява на своите Клиенти.
 9. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от UGOMAN се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
 10. Всички стоки, включително тези в промоция/намление, се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.
 11. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. UGOMAN не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на UGOMAN от негово име.
 2. UGOMAN ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление UGOMAN прави по електронен път (имейл) или по телефона.
 3. Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи UGOMAN уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.
 4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща за уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена.
 5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача. Всеки договор ще бъде придружаван от гаранционен сертификат, издаден от Продавача или от негов доставчик за купените Стоки.6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

 1. Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
 2. UGOMAN си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на UGOMAN по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на UGOMAN, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. UGOMAN не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
 3. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с UGOMAN на посочените адреси в раздел „контакти” на Платформата. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Платформата или игнорирани.
 4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Платформата адреси в раздел „Контакт”.
 5. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, UGOMAN си запзва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Платформата.
 6. UGOMAN може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от други търговци промоции на Платформата, за определен период от време.
 7. Всички цени на Стоките и/или Услугите на Платформатаса крайни, обявени са в лева (BGN) или евро (EURO) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
 8. В предвидените от закона случаи, цената на Стоките, вид електроника, обявени на Платформата включват зелена такса. В случай, че Клиентът/Купувачът поиска детайли, относно точната стойност на добавената сума към цената на Стоката, той трябва да се свърже с отдел „Връзка с клиенти“ на UGOMAN.
 9. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към UGOMAN се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова UGOMAN препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за Продукти, продавани от UGOMAN.
 10. Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъотвествия.
 11. След 14 (четиринадесет) дни от момента на купуването на една Стока или Услуга, Купувачът може да бъде помолен да направи рецензия относно закупената Стока или Услуга. Тази молба ще бъде изпратена на електронната поща, чрез която е регистриран на Акаунта му. Чрез даването на рецензия, Клиентът допринася за по-добрата информираност на други възможни Купувачи и се включва активно в развиването на нови услуги и в по-подробното описание на характеристиките на Продуктите.7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

 1. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез Платформата, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Съответният Продавач ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.8. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговскиите символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на UGOMAN.
 2. UGOMAN има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.
 3. Нищо в сключения между UGOMAN и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на UGOMAN последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктите или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на UGOMAN върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на UGOMAN.
 4. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
 5. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на UGOMAN за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между UGOMAN и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на UGOMAN, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.
 6. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от UGOMAN.9. ПОРЪЧКА

 1. Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
 2. Всяка добавена в количката за покупки Стока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.
 3. Потвърждавайки Поръчката UGOMAN потвърждава доставката само на един брой от съответната Стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от въпросния модел Стоки ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.
 4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на UGOMAN във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
 5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на UGOMAN и/или Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
 6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи: неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане; осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания; предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни;
 7. Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от UGOMAN в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от UGOMAN. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от Купувача или трето лица, различно от превозвача. Клиентът следва да върне UGOMAN Продукта на адрес: България, София, ж.к. Лозенец, ул.Драгалевска 17А, ап.11, като междувременно уведоми Продавача за това на ugoman@abv.bg или на телефон (+359) 897777768 . Клиентът може да върне Продукта(-ите) и като попълни електронния формуляр на UGOMAN. В този случай, куриер, изпратен от UGOMAN ще вземе Продуктите от адреса, посочен от Клиента, а последният ще плати такса в размер на 5,99 лв. за това на куриера.
 8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която доказателство от Клиента, че последният е върнал съответния Продукт. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси: Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането; Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента; Плащанията по потребителски кредити – след прекратяване на договора за потребителски кредит и преизчисляване на вноските по кредитите – най-често по банковата сметка, от която са постъпвали сумите за вноските по кредита или по друг начин, определен от банката, отпуснала кредита.
 9. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.
 10. Със създаването на Акаунт Клиентът има възможност да използва секция (раздел), наречена „Любими“, в която може да създава Списъци. Тези списъци могат да бъдат публични или лични. Публичните списъци ще бъдат видими за всички трети лица, с които Клиентът ги е споделил в социалните мрежи, както и за всички Клиенти с Акаунти в Платформата. Личните списъци ще са видими единствено за Клиента, който ги е създал. Клиентът сам ще определя кои списъци ще са публични и кои лични. Той може да сменя статута на всеки списък по всяко време.10. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

 1. при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 2. при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;11. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 1. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на UGOMAN, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от UGOMAN: (1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглжедане на исканията им; (2) изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.
 2. Клиентът се съгласява да предостави на UGOMAN неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. UGOMAN има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че UGOMAN може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Платформата или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка с Платформата. UGOMAN няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.
 3. С предоставянето на свои данни на UGOMAN (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват UGOMAN или трети лица, които са куриери, търговци, партньори на UGOMAN и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които UGOMAN може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.
 4. С предоставянето на свои лични данни на UGOMAN Клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на UGOMAN и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в т. 11.1.12. РЕКЛАМА

 1. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини.
 2. Отказът си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин, като промени настройките в акаунта си или като се свърже с UGOMAN по какъвто и да е друг начин, включително, но не само по и-мейл, по телефона на номер (+359) 897777768, по пощата на ugoman@abv.bg и др.
 3. Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.13. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

 1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.
 2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.
 3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.
 4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.
 5. UGOMAN издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на Платформата от UGOMAN. Клиентът е съласен да получава такава фактура по електронен път (на email или чрез качването й в акаунта му). В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа, молим да ни уведомите на имейл адрес ugoman@abv.bg или на (+359) 897777768.
 6. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.14. ДОСТАВКА НА СТОКИ

 1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.
 2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в праткатане се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл ugoman@abv.bg и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.
 3. UGOMAN ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите на територията на България и Европейския съюз. Условията и цената на доставка на стоките на UGOMAN ще бъде доведена до знанието на Клиентите в съотвентата страница за условия на доставка в Платформата.15. ГАРАНЦИИ

 1. Продавачът предлага всички Стоки на Платформата с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция. Всеки продавач е самостоятелно отговорен за съответсвието на предлаганата от него Стока/ Услуга със сключения Договор.
 2. По отношение на Стоките, които са продадени и доставени от UGOMAN, гаранционните сертификати са издадени от UGOMAN. За всички продадени продукти с гаранция.
 3. Условията за ползване, манипулация и транспортиране на един разопакован продукт са същите, както на веднъж опакованите продукти от производителя и се ползват със същите предимства освен, ако не е посочено друго в страницата на Стоката.
 4. Поправката/ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с Договора за прождаба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.16. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.17. ОТГОВОРНОСТ

 1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.18. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
 2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.19. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

 1. Настоящият договор е предмет на българското законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между UGOMAN и Kлиенти ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища в Община София.

 

Продължи