Αρχή

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης για το UGOMAN.EU1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 1. Το παρόν έγγραφο αποτελεί ταυτόχρονα (1) τους γενικούς όρους ή τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας UGOMAN.EU, που ρυθμίζουν τους κανόνες χρήσης της UGOMAN.EU, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης συμβολαίου αγοραπωλησίας με έμπορο από το ηλεκτρονικό κατάστημα, και (2) της συμφωνίας μεταξύ του πωλητή και του πελάτη της αγοραπωλησίας μέσω UGOMAN.EU.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ

 1. Η «Τσέζαρι Περφέκτ» ΕΠΕ είναι εταιρεία με έδρα και διεύθυνση διοικήσεως στην Βουλγαρία, Σόφια, συνοικία «Λόζενετς», οδ. «Ντραγκαλέβσκα» 17Α, διαμ. 11, με διεύθυνση αλληλογραφίας στην Βουλγαρία, Σόφια, λ. «Αλεξάνδαρ Μαλίνοβ» 51, Μέτρο σίτι, όρ. 1, UGOMAN, ΑΡ.Μ. του Εμπορικού μητρώου Βουλγαρίας BG130536065.
 2. Η «Τσέζαρι Περφέκτ» ΕΠΕ διοικεί το ηλεκτρονικό κατάστημα UGOMAN μέσω της ιστοσελίδας UGOMAN.EU (που θα επικαλείται χάριν συντομίας «η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου UGOMAN»). Η «Τσέζαρι Περφέκτ» ΕΠΕ θα επικαλείται στο εξής χάριν συντομίας UGOMAN.
 3. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την UGOMAN στην άνω διεύθυνση, στο εξής τηλέφωνο (+359) 897777768 ή στο εξής ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ugoman@abv.bg.
 4. 4. Πωλητής της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου της UGOMAN μπορεί να είναι κάθε πρόσωπο, το οποίο προσφέρει εμπορεύματα και υπηρεσίες σε τρίτους με εμπορικό σκοπό και έχει συνάψει σχετικό συμβόλαιο με την UGOMAN.3. ΟΡΙΣΜΟΙ

 1. Αγοραστής: πρόσωπο ηλικίας 18 χρονών και άνω, το οποίο έχει συνάψει συμβόλαιο αγοραπωλησίας εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου UGOMAN.
 2. Πωλητής: η UGOMAN ή κάθε άλλος έμπορος, που προσφέρει εμπορεύματα ή υπηρεσίες της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου της UGOMAN.EU.
 3. UGOMAN.EU: η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου της UGOMAN μέσω της οποίας προσφέρονται για πώληση ιδία εμπορεύματα ή υπηρεσίες.
 4. Η πλατφόρμα: ο τομέας ugoman.eu και οι υποτομείς τους.
 5. Πελάτης: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη νομική μορφή, που χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένου όταν την εξετάζει, κάνει παραγγελίες, αγοράζει, επιστρέφει εμπορεύματα ή κάνει οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες μέσω της πλατφόρμας αυτής.
 6. Λογαριασμός: μέρος της πλατφόρμας, που αποτελείται από ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και κωδικός, το οποίο επιτρέπει στον Πελάτη να στείλει Παραγγελία και το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον Πελάτη και την ιστορία των ενεργειών του στην Πλατφόρμα (Παραγγελίες, φορολογικά τιμολόγια κτλ.).
 7. Αγαπημένα: μέρος του λογαριασμού, που επιτρέπει στον Πελάτη να δημιουργήσει δικούς τους καταλόγους.
 8. Κατάλογος: ιστοσελίδα στον Λογαριασμό του Πελάτη στο μέρος «Αγαπημένα», στην οποία ο ίδιος μπορεί να προσθέτει προϊόντα, από τα οποία ενδιαφέρεται.
 9. Παραγγελία: ηλεκτρονικό έγγραφο, που αποτελεί την επικοινωνία μεταξύ της UGOMAN και του Πελάτη, μέσω του οποίου ο Πελάτης δηλώνει στην UGOMAN μέσω της Πλατφόρμας την πρόθεσή του να αγοράσει Εμπορεύματα και Υπηρεσίες από την Πλατφόρμα.
 10. Προϊόν/ Προϊόντα και Υπηρεσία/ Υπηρεσίες: κάθε αντικείμενο του συμβολαίου αγοραπωλησίας, που συνάφθηκε μεταξύ του Αγοραστή και του Πωλητή μέσω της Πλατφόρμας.
 11. Διαφημιστική εκστρατεία: το κάθε εταιρικό μήνυμα, που σκοπεύει την προώθηση της Πλατφόρμας, το εμπορικό σήμα της UGOMAN ή ορισμένα Εμπορεύματα και/ ή Υπηρεσίες, που προσφέρονται σε περιορισμένες διαθεσιμότητες, εκτός εάν στο εμπορικό μήνυμα ρητά δεν αναφέρεται διαφορετικά, για ορισμένη χρονική διάρκεια, ορισμένη από τον Πωλητή.
 12. Συμβόλαιο: το συμβόλαιο που συνάφθηκε εξ αποστάσεως μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή για την αγοραπωλησία Εμπορευμάτων και/ ή Υπηρεσιών μέσω της Πλατφόρμας, αναπόσπαστο μέρος τους οποίου αποτελούν οι παρόντες γενικοί όροι χρήσης της Πλατφόρμας.
 13. Περιεχόμενο: Όλες οι πληροφορίες της Πλατφόρμας, που είναι προσιτές μέσω του διαδικτύου και μέσω συσκευής που συνδέεται στο διαδίκτυο. Το περιεχόμενο κάθε μηνύματος εκ μέρους του Αγοραστή προς την UGOMAN και/ή προς τον Πωλητή, που στέλνεται μέσω ηλεκτρονικών μέσων και/ή άλλων προσιτών μέσων επικοινωνίας. Κάθε πληροφορία, που παραχωρείται με οποιονδήποτε τρόπο εκ μέρους υπαλλήλου/ συνεργάτη της UGOMAN και/ή άλλου Πωλητή του Πελάτη μέσω ηλεκτρονικών ή άλλων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως. Πληροφορίες σχετικές με τα Εμπορεύματα και/ή τις Υπηρεσίες και/ή τις τιμές που εφαρμόζονται από τον Πωλητή σε ορισμένη χρονική περίοδο. Οι πληροφορίες που αφορούν τους Πελάτες και που σχετίζονται με τα Εμπορεύματα και/ή τις Υπηρεσίες και/ή τις τιμές από τρίτους, με τους οποίους ο Πωλητής έχει συνάψει οποιοδήποτε είδος συμβόλαια συνεργασίας.
 14. Δελτίο (Newsletter): μέσο περιοδικής πληροφόρησης για τα προσφερόμενα από τον Πωλητή Εμπορεύματα και Υπηρεσίες και/ή προσφορές, που στέλνονται ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 15. Συναλλαγή: η ενέργεια εκ μέρους της UGOMAN για την αποκατάσταση πληρωμένου από τον Αγοραστή ποσού, ως αποτέλεσμα λύσης, άρνησης ή μη σύναψης συμβολαίου αγοραπωλησίας μέσω της Πλατφόρμας, που πραγματοποιείται μόνο μέσω τραπέζης.
 16. Προδιαγραφές: όλα τα χαρακτηριστικά και/ή περιγραφές των εμπορευμάτων και των Υπηρεσιών έτσι, όπως αναφέρονται στην περιγραφή τους.
 17. Κριτική: γραπτή εκτίμηση εκ μέρους του κατόχου ή του χρήστη ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, που στηρίζεται στην ατομική εμπειρία και στις δεξιότητες του εκτιμητή να κάνει ποιοτικά σχόλια και να εκφράσει γνώμη εάν το προϊόν ή η υπηρεσία ανταποκρίνεται ή όχι στα ορισμένα από τον παραγωγό χαρακτηριστικά.
 18. Διαβάθμιση: μέθοδος υπολογισμού του επιπέδου ικανοποίησης συγκεκριμένου Πελάτη από ορισμένο προϊόν. Η διαβάθμιση γίνει με αστερίσκους και το κάθε προϊόν μπορεί να λάβει από έναν έως πέντε αστερίσκους. Αυτός ο βαθμός ικανοποίησης πάντα θα συνοδεύεται με την κριτική του Πελάτη για συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία.
 19. Σχόλιο: εκτίμηση ή κριτική παρατήρηση στο τέλος μιας κριτικής ή άλλου σχόλιου.
 20. Θέμα: μορφή προσφώνησης σε Πελάτες/ Αγοραστές με σκοπό να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες.
 21. Απάντηση: γραπτές πληροφορίες που παραχωρούνται στον Πελάτη, που έκανε μια ερώτηση στην Πλατφόρμα, στην ιστοσελίδα ορισμένου προϊόντος. Η απάντηση αποτελεί εξήγηση από έναν Πελάτη σε άλλο Πελάτη στα πλαίσια ενός διαλόγου.4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Οι γενικές διατάξεις της UGOMAN είναι υποχρεωτικές για όλους τους Πελάτες της Πλατφόρμας.
 2. Η κάθε χρήση της Πλατφόρμας σημαίνει, ότι Εσείς (α) έχετε γνωρίσει προσεκτικά τους γενικούς όρους χρήσης της και (β) έχετε συμφωνήσει να τους τηρείτε άνευ όρων.
 3. Οι γενικοί όροι δύναται να τροποποιούνται οποτεδήποτε και μονομερώς εκ μέρους της UGOMAN μέσω του εκσυγχρονισμού τους. Οι τροποποιήσεις αυτές τίθενται σε ισχύ αμέσως και είναι υποχρεωτικές για όλους τους πελάτες.
 4. Η UGOMAN έχει δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους χρήσης οποτεδήποτε και κατά την κρίση της ή εάν επιβλήθηκαν δυνάμει ισχύουσας κανονιστικής πράξης.
 5. Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης των γενικών ορών η UGOMAN θα ενημερώνει τους Πελάτες της μέσω δημοσίευσης των τροποποιήσεων στην Πλατφόρμα. Με την έννοια αυτή Εσείς με την ιδιότητα του Πελάτη έχετε την υποχρέωση να ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις των γενικών ορών της Πλατφόρμας κατά την κάθε χρήση της.
 6. Εάν κάποια διάταξη των παρόντων γενικών ορών χρήσης της Πλατφόρμας είναι άκυρες ή μη εφαρμόσιμες, ανεξαρτήτου του λόγου περί αυτού, αυτό δεν επιφέρει ακυρότητα ή μη εφαρμογή των υπόλοιπων διατάξεων.
 7. Η UGOMAN και οι εμπορικοί συνεργάτες της υποβάλλουν σοβαρές προσπάθειες για να τηρούν την ακρίβεια των πληροφοριών της πλατφόρμας. Παρόλα αυτά, έχοντας υπόψη τα δυνατά τεχνικά λάθη ή τις παραλήψεις στις πληροφορίες αυτές, η UGOMAN διευκρινίζει, ότι η απεικόνιση των προϊόντων έχει απεικονιστικό και ενδεικτικό χαρακτήρα και ανάλογα τα προϊόντα που προμηθεύονται δύναται να διαφέρουν από τις εικόνες.
 8. Τα χαρακτηριστικά ή οι τιμές των προϊόντων, που περιγράφονται στην Πλατφόρμα, δύναται να τροποποιούνται από τον σχετικό Πωλητή ανά πάσα στιγμή. Για τεχνικούς όρους είναι δυνατό να περιλαμβάνουν λάθη , για τα οποία η UGOMAN ζητά συγγνώμη εκ των προτέρων από τους Πελάτες της.
 9. Είναι δυνατό, λόγω περιορισμένου χώρου και της συνεκτικής δομής των πληροφοριών, οι περιγραφές των προϊόντων μερικές φορές να μην είναι πλήρεις. Παρόλα αυτά από την UGOMAN προσπαθούμε να παραχωρήσουμε τις πιο κατάλληλες και σημαντικές πληροφορίες.
 10. Όλα τα εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορευμάτων με έκπτωση, πωλούνται και προμηθεύονται μέχρι εξάντληση των ποσοτήτων, έστω και αυτό να μην αναφέρεται στην Πλατφόρμα.
 11. Η Πλατφόρμα μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες. Η UGOMAN δεν φέρει ευθύνη για την πολιτική εμπιστευτικότητας ιστοσελίδων, που δεν διοικεί, καθώς και για άλλες πληροφορίες που περιέχουν.5. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

 1. Ο Πελάτης δηλώνει τη θέλησή του να παραγγείλει και να αγοράσει Εμπόρευμα και/ή Υπηρεσία μέσω της Πλατφόρμας, κάνοντας παραγγελία ηλεκτρονικά η τηλεφωνικά και η οποία παραγγελία εγγράφεται από τον ίδιο ή από υπάλληλο της UGOMAN εξ ονόματός του.
 2. Η UGOMAN θα στείλει ενημέρωση προς τον Πελάτη για την εγγραφή της Παραγγελίας στο σύστημά της, της δεν έχει την έννοια αποδοχής, επικύρωσης ή δέσμευσης με την εκτέλεσή της. Την ενημέρωση αυτή η UGOMAN κάνει ηλεκτρονικά (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ή τηλεφωνικά.
 3. Για τον λόγο αυτό ο πωλητής έχει το δικαίωμα να μην προμηθεύσει μέρος ή όλα τα Εμπορεύματα ή να μην εκτελέσει μέρος ή όλες τις Υπηρεσίες της Παραγγελίας για διάφορους αντικειμενικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένου αλλά όχι μόνο λόγω εξάντλησης των αποθηκευτικών αποθεμάτων. Σε όλες τις περιπτώσεις η UGOMAN ενημερώνει για’ αυτό τον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεφώνου. Έτσι η μοναδική ευθύνη του Πωλητή είναι να επιστρέψει την τυχόν λαμβανόμενη εκ των προτέρων αξία του Εμπορεύματος ή της Υπηρεσίας.
 4. Το συμβόλαιο αγοραπωλησίας εξ αποστάσεως μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή θεωρείται ότι συνάφθηκε κατά τη λήψη εκ μέρους του Πελάτη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ενημέρωση, ότι το Εμπόρευμα της Παραγγελίας είναι έτοιμο για αποστολή ή η Υπηρεσία μπορεί να παραχωρηθεί.
 5. Το συμβόλαιο αγοραπωλησίας που συνάφθηκε μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή αποτελείται από τους γενικούς όρους και από κάθε τυχόν συμπληρωματική συμφωνία μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή. Το κάθε συμβόλαιο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό εγγύησης, που εκδόθηκε από τον Πωλητή ή από προμηθευτή του για τα αγορασμένα εμπορεύματα.6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ONLINE ΠΩΛΗΣΗΣ

 1. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα με σκοπό εγγραφή της Παραγγελίας επιτρέπεται στον κάθε Πελάτη.
 2. Η UGOMAN διατηρεί το δικαίωμά της κατά την κρίση της να περιορίσει την πρόσβαση οποιουδήποτε Πελάτη για την πραγματοποίηση Παραγγελίας και/ή για κάποιους από τους δυνατούς τρόπους πληρωμής, εάν θεωρήσει ότι θα προκαλέσει ζημιά στην UGOMAN με οποιοδήποτε τρόπο. Σε σχέση με τα ανωτέρω το μοναδικό δικαίωμα του Πελάτη είναι να επικοινωνήσει με το Τμήμα «Σχέσεις με τους πελάτες» της UGOMAN, για να ενημερωθεί σχετικά με τις αιτίες που οδήγησαν στην επιβολή των άνω μέτρων. Η UGOMAN δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά, που ο Πελάτης έχει υπέστη ή μπορεί να υποστεί ως αποτέλεσμα της απόφασης αυτής, ανεξαρτήτως της ορθότητάς της ή της βασιμότητάς της.
 3. Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να δημοσιεύει γνώμες σχετικά με Εμπορεύματα και/ή Υπηρεσίες, καθώς και να επικοινωνεί με την UGOMAN στις ορισμένες διευθύνσεις στο τμήμα «Επικοινωνία» της Πλατφόρμας. Γνώμες ή μηνύματα, που περιέχουν άνευ λογοκρισίας λέξεις ή ακατάλληλο λεξιλόγιο θα διαγράφονται από την Πλατφόρμα ή θα αγνοούνται.
 4. Η επικοινωνία με τον Πωλητή μπορεί να πραγματοποιείται μέσω απευθείας επικοινωνίας μαζί του ή στις ορισμένες στην Πλατφόρμα διευθύνσεις στο τμήμα «Επικοινωνία».
 5. Σε περίπτωση ασυνήθιστης μεγάλης κυκλοφορίας στο διαδίκτυο, η UGOMAN διατηρεί το δικαίωμα να απαιτεί από τους Πελάτες να εισάγουν διά χειρός τους κωδικούς τύπου captcha, με σκοπό προστασία των δημοσιευμένων στην Πλατφόρμα πληροφοριών.
 6. Η UGOMAN μπορεί να δημοσιεύει διαφημιστικές πληροφορίες και πληροφορίες προσφοράς για τα Εμπορεύματα και/ή τις Υπηρεσίες και/ή για τις προσφερόμενες από τον ίδιο ή από άλλους εμπόρους προσφορές της Πλατφόρμας για ορισμένη χρονική περίοδο.
 7. Όλες οι τιμές των Εμπορευμάτων και/ή των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας είναι τελικές, αναφέρονται σε λέβα (BGN) ή σε ευρώ (EURO), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων τω υπόλοιπων απαιτούμενων από τον νόμο φόρων ή τελών.
 8. Στις προβλεπόμενες από τον νόμο περιπτώσεις, η τιμή των Εμπορευμάτων, το είδος ηλεκτρονικής, που ανακοινώθηκαν στην Πλατφόρμα, περιλαμβάνουν τέλος πρασίνου. Σε περίπτωση που ο Πελάτης /ο Αγοραστής ζητήσει λεπτομέρειες σχετικά με την ακριβή αξία του προστεθειμένου στην τιμή του Εμπορεύματος ποσού, αυτός πρέπει να επικοινωνήσει με το τμήμα «Επικοινωνία με πελάτες» της UGOMAN.
 9. Σε περίπτωση online πληρωμών ή πληρωμών μέσω τραπέζης, ο Πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε έξοδα σε σχέση με τέλη, προμήθειες ή άλλες πρόσθετες πληρωμές που ο Αγοραστής θα κάνει ή η τράπεζά του λόγω της τραπεζικής μεταφοράς, καθώς και στις περιπτώσεις ανταλλαγής συναλλάγματος, που εφαρμόζονται από την τράπεζα, που έκδωσε την κάρτα στον πελάτη στις περιπτώσεις στις οποίες το συνάλλαγμα είναι διαφορετικό από BGN. Η πληρωμή με κάρτα προς την UGOMAN δέχεται ως διακρατική πληρωμή από τις τράπεζες στην Βουλγαρία και σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας με κάρτες ή πληρωμών με κάρτες κάποιες τράπεζες προσυπολογίζουν συμπληρωματικά τέλη. Τα έξοδα σε σχέση με τέτοιες πληρωμές είναι μόνο για λογαριασμό του Αγοραστή. Γι’ αυτό η UGOMAN συστήνει στους πελάτες του να πληροφορηθούν από την τράπεζά τους για τυχόν τέλη, που τυχόν προσυπολογίζονται σε περίπτωση online πληρωμών ή πληρωμών μέσω τραπέζης για Προϊόντα που πωλούνται από την UGOMAN.
 10. Όλες οι εικόνες, που εμφανίζονται στην Πλατφόρμα έχουν μοναδικό σκοπό να δημιουργήσουν μια ιδέα για τον τύπο του προσφερόμενου Προϊόντος/ Υπηρεσίας και όχι να την παρουσιάζουν με ακρίβεια. Ανάλογα, είναι δυνατό κάποιες από τις εικόνες των Προϊόντων ή των Υπηρεσιών στην Πλατφόρμα (στατικές/ δυναμικές εικόνες/ παρουσιάσεις πολυμέσων κτλ.) να μην ανταποκρίνονται στην εμφάνιση του σχετικού Προϊόντος ή να δημιουργούν λάθος εντύπωση για την προσφερόμενη Υπηρεσία. Ο πωλητής δεν θα φέρει ευθύνη για τέτοιες αναντιστοιχίες.
 11. Ύστερα από 14 (δεκατέσσερις) ημέρες από την αγορά ενός εμπορεύματος ή Υπηρεσίας, ο Αγοραστής μπορεί να καλεστεί να κάνει Κριτική σχετικά με το αγορασμένο προϊόν ή Υπηρεσία. Η αίτηση αυτή θα σταλεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με το οποίο εγγράφθηκε ο λογαριασμός του. Με την παραχώρηση μιας κριτικής, ο Πελάτης συμβάλλει στην καλύτερη πληροφόρηση άλλων ενδεχομένων Αγοραστών και συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και στην πιο λεπτομερής περιγραφή των χαρακτηριστικών των Προϊόντων.7. ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ

 1. Ο πωλητής έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί υπεργολάβους για την εκτέλεση των υποχρεώσεων του συμβολαίου αγοραπωλησίας εξ αποστάσεως, που συνάφθηκε μέσω της Πλατφόρμας χωρίς να είναι αναγκαίο να ενημερώνει ή να λάβει τη συγκατάθεση του Αγοραστή γι’ αυτό. Ο σχετικός Πωλητής θα φέρει ευθύνη για τις ενέργειες των άνω υπεργολάβων σαν να είναι δικές του.8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 1. Το περιεχόμενο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κεφάλαιο «Ορισμοί», συμπεριλαμβανομένων των λογοτύπων, των κάθε γραφικών εικόνων ή επιγραφών, εμπορικών συμβόλων, δυναμικών συμβόλων, κειμένων και/ή περιεχομένων πολυμέσων της Πλατφόρμας, είναι της αποκλειστικής ιδιοκτησίας της UGOMAN.
 2. Η UGOMAN έχει και διατηρεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Πλατφόρμα, ανεξαρτήτως εάν είναι δικά του ή έχουν περιέλθει μέσω αδειών συμβολαίου ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.
 3. Τίποτε από το συμβόλαιο εξ αποστάσεως που συνάφθηκε μετά της UGOMAN και του Πελάτη δεν θα θεωρείται ως άδεια εκ μέρους της UGOMAN η τελευταία να αντιγράφει, διανέμει, δημοσιεύει, παραχωρεί σε τρίτους, τροποποιεί με οποιοδήποτε τρόπο μέρος του Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου αλλά όχι μόνο του περιεχομένου των εμπορικών σημάτων, των λογότυπων, του περιεχομένου πολυμέσων της Πλατφόρμας ή των περιγραφών των Προϊόντων ή των Υπηρεσιών με οποιοδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένου μέσω εισαγωγής οποιουσδήποτε εξωτερικού γι την Πλατφόρμα περιεχομένου, την αφαίρεση των σημάτων, που επισημαίνουν το δικαίωμα ιδιοκτησίας της UGOMAN στο Περιεχόμενο. Ο Πελάτης δεν έχει δικαίωμα και να μεταβιβάζει, πουλάει, διανέμει υλικά, που δημιουργήθηκαν μέσω αναπαραγωγής (αντιγραφής), τροποποίησης ή δημοσίευσης του Περιεχομένου, εκτός με την ρητή συγκατάθεση της UGOMAN.
 4. Ο Πελάτης μπορεί να αντιγράφει, μεταβιβάζει και/ ή χρησιμοποιεί το Περιεχόμενο μόνο για ατομικούς μη εμπορικούς σκοπούς μόνο στις περιπτώσεις, στις οποίες αυτό δεν αντιφάσκει στα προβλεπόμενα από το παρόν κεφάλαιο του παρόντος εγγράφου.
 5. Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί το Περιεχόμενο για εμπορικούς σκοπούς μόνο, εάν έχει λάβει γραπτή συγκατάθεση από την UGOMAN γι’ αυτό και μόνο μέχρι το μέρος του Περιεχομένου, του τρόπου και του βαθμού χρήσης του, καθώς και εντός της χρονικής διάρκειας, για την οποία η συγκατάθεση αυτή παραχωρήθηκε ρητά. Η κάθε επόμενη ή διαφορετική χρήση του Περιεχομένου θα θεωρείται παράβαση του παρόντος συμβολαίου μεταξύ της UGOMAN και του Πελάτη και για παράβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της UGOMAN, που έχει δικαίωμα να ζητήσει την ευθύνη του Πελάτη γι’ αυτό.
 6. Απαγορεύεται η κάθε χρήση του Περιεχομένου για άλλους σκοπούς, εκτός των ρητά επιτρεπόμενων στους παρόντες γενικούς όρους ή σε άλλη ρητή συγκατάθεση, που παραχωρήθηκε από την UGOMAN.9. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

 1. Ο Πελάτης μπορεί να κάνει παραγγελίες από την Πλατφόρμα μέσω προσθήκης των θελημένων Εμπορευμάτων και/ή Υπηρεσιών στο καλάθι αγορών, ακολουθώντας τα αναφερόμενα στην Πλατφόρμα βήματα, για να τελειώσει και στείλει την σχετική Παραγγελία.
 2. Το κάθε Εμπόρευμα και/ή η κάθε Υπηρεσία που προστέθηκαν στο καλάθι αγορών μπορεί να αγοραστεί εάν είναι διαθέσιμη. Η πρόσθεση Εμπορεύματος και/ή Υπηρεσίας στο καλάθι αγορών χωρίς ολοκλήρωση της παραγγελίας δεν οδηγεί σε εγγραφή της παραγγελίας και σε αυτόματη κράτηση του Εμπορεύματος/ της Υπηρεσίας.
 3. Επιβεβαιώνοντας την Παραγγελία η UGOMAN επιβεβαιώνει την προμήθεια μόνο ενός τεμαχίου του σχετικού Εμπορεύματος της εγγεγραμμένης παραγγελίας. Τα υπόλοιπα τεμάχια του σχετικού μοντέλου Εμπορευμάτων θα επιβεβαιωθούν επιπλέον ή θα αρνηθούν ανάλογα με τις διαθέσιμες ποσότητες.
 4. Ο Πελάτης υποχρεούται και ευθύνεται όλα τα στοιχεία, που έχει παραχωρήσει στην UGOMAN σε σχέση με την Παραγγελία να είναι ακριβείς και πλήρεις κατά την ημερομηνία αποστολής της παραγγελίας.
 5. Με την αποστολή της παραγγελίας ο Πελάτης επιτρέπει στην UGOMAN και/ή στον Πωλητή να επικοινωνήσει μαζί του με οποιονδήποτε δυνατό τρόπο, όταν αυτό επιβάλλεται σε σχέση με την πραγματοποιημένη παραγγελία ή σε σχέση με το συμβόλαιο που συνάφθηκε.
 6. Ο Πωλητής έχει δικαίωμα να αρνηθεί να εκτελέσει (να ακυρώσει) την πραγματοποιημένη από τον Πελάτη παραγγελία και έπεται να ενημερώσει τον Πελάτη για τα ανωτέρω. Η ακύρωση της παραγγελίας δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιονδήποτε συμβαλλόμενο έναντι του άλλου συμβαλλομένου και ανάλογα κανείς συμβαλλόμενος δεν έχει δικαίωμα να ζητά από τον άλλο αποζημίωση για την ακύρωσή της στις εξής περιπτώσεις: μη υποδοχή εκ μέρους της τράπεζας εκδότη του Πελάτη της μεταφοράς σε περίπτωση online πληρωμής, πραγματοποίηση χρηματικής μεταφοράς, που δεν επιφέρει σε έμβασμα χρηματικών μέσων στον λογαριασμό του Πωλητή σε online πληρωμές, τα στοιχεία που παραχωρήθηκαν από τον Πελάτη στην Πλατφόρμα δεν είναι πλήρεις και/ή είναι λανθασμένα.
 7. Ο Πελάτης θα αναλάβει όλα τα άμεσα έξοδα για Εμπορεύματα, που προσφέρονται από την UGOMAN σε περίπτωση που αρνηθεί το Συμβόλαιο εξ αποστάσεως και το δηλώσει εντός τις ορισμένης από την UGOMAN προθεσμίας. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την ημερομηνία σύναψης του Συμβολαίου υπηρεσιών και από την ημερομηνία λήψης του αγορασμένου Εμπορεύματος από τον Αγοραστή ή από τρίτο πρόσωπο, διαφορετικό από τον μεταφορέα. Ο Πελάτης έπεται να επιστρέψει το Εμπόρευμα UGOMAN στην εξής διεύθυνση: Βουλγαρία, πόλη Σόφια, συνοικία «Λόζενετς», οδ. «Ντραγκαλέβσκα» 17Α, διαμ. 11 και να ενημερώσει ταυτόχρονα τον Πωλητή γι’ αυτό στο εξής ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ugoman@abv.bg ή στο εξής κινητό (+359) 897777768. Ο Πελάτης μπορεί να επιστρέψει τα Εμπορεύματα και συμπληρώνοντας το ηλεκτρονικό έντυπο της UGOMAN. Σ’ αυτή την περίπτωση κούριερ που στέλνεται από την UGOMAN θα παραλάβει τα Εμπορεύματα από την αναφερόμενη από τον Πελάτη διεύθυνση και ο τελευταίος θα πληρώσει τέλος ύψους 5,99 λέβα στον κούριερ.
 8. Ο Πωλητής υποχρεούται να αποκαταστήσει την πληρωμένη τιμή του Συμβολαίου, που συνάφθηκε εξ αποστάσεως, το οποίο ο Πελάτης αρνήθηκε, εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ημερομηνία, την οποία ο Πελάτης θα αποδείξει ότι έχει επιστραφεί το σχετικό Προϊόν. Το ποσό θα αποκαταστηθεί χωρίς το γεγονός αυτό να οδηγήσει σε κάποια συμπληρωματικά έξοδα για τον Πελάτη, εκτός εάν η Τράπεζα, ου τον εξυπηρετεί δεν απαιτεί τέτοια τέλη: οι πληρωμές με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα – μέσω αποκατάστασης στον λογαριασμό, από τον οποίο έγινε η πληρωμή, οι πληρωμές που έγιναν με ένταλμα πληρωμής- σε τραπεζικό λογαριασμό που θα παραχωρηθεί από τον Πελάτη, οι πληρωμές από καταναλωτική πίστωση – μετά τη λύση του συμβολαίου καταναλωτικής πίστωσης και τον επανυπολογισμό των εισφορών των πιστώσεων, κυρίως στον τραπεζικό λογαριασμό, από τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι πληρωμές για τις εισφορές της πίστωσης ή με άλλο τρόπο, ορισμένο από την τράπεζα, που έδωσε την πίστωση.
 9. Ο Πωλητής έχει δικαίωμα να καθυστερήσει την αποκατάσταση του ποσού στις περιπτώσεις άρνησης Συμβολαίου που συνάφθηκε μέχρι την λήψη των πωλημένων Εμπορευμάτων ή μέχρι λήψης της απόδειξης ότι είχαν σταλεί σε περίπτωση που δεν ήθελε να πάρει τα Εμπορεύματα μόνος του, όποιο γεγονός θα επέλθει πρώτο.
 10. Με την δημιουργία ενός Λογαριασμού ο Πελάτης έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί το τμήμα (κεφάλαιο) "Αγαπη„ένα", στο οποίο μπορεί να δημιουργεί καταλόγους. Οι κατάλογοι αυτοί μπορούν να είναι ατομικοί ή δημόσιοι. Οι δημόσιοι κατάλογοι θα είναι ορατοί για όλους τους τρίτους, στους οποίους ο Πελάτης τους κοινοποιεί στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς για όλους τους Πελάτες με Λογαριασμούς στην Πλατφόρμα. Οι ατομικοί κατάλογοι θα είναι ορατοί μόνο για τον Πελάτη που τα δημιούργησε. Ο πελάτης μόνος του θα ορίζει ποιοι κατάλογοι θα είναι δημόσιοι και ποιοι όχι. Μπορεί να αλλάζει το καθεστώς του κάθε καταλόγου οποτεδήποτε θελήσει.10. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ

 1. Σε προμήθεια εμπορευμάτων, που κατασκευάστηκαν με παραγγελία του Πελάτη ή ανάλογα με τις ατομικές απαιτήσεις του,
 2. Σε προμήθεια εμπορευμάτων, που αφού προμηθεύτηκαν και λόγω της φύσης τους μπερδεύτηκαν με άλλα εμπορεύματα, από τα οποία δεν μπορούν να χωριστούν.11. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

 1. Ο πελάτης συμφωνεί, ότι με την παραχώρηση οποιωνδήποτε προσωπικών στοιχείων του στην UGOMAN, ο ίδιος συμφωνεί, ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους εξής σκοπούς εκ μέρους της UGOMAN: (1) για συντήρηση του λογαριασμού του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένης εγγραφής παραγγελιών, αποστολής προϊόντων που παραγγέλθηκαν, πραγματοποίησης των παραγγελμένων υπηρεσιών, τιμολόγησης, λύσης διαφορών με Πελάτες σε σχέση με Παραγγελίες τους ή εξέτασης των αιτιών τους, (2) για αποστολή δελτίου ή περιοδικών ενημερώσεων μέσω e-mail ή μέσω SMS, (3) για πραγματοποίηση ερευνών αγοράς, παρακολούθηση και παρατήρηση των πωλήσεων και της συμπεριφοράς του πελάτη/καταναλωτή.
 2. Ο Πελάτης συμφωνεί να παραχωρήσει στην UGOMAN απεριόριστη κατά όγκο και χρόνο πρόσβαση σε κάθε υλικό και πληροφορία, που στέλνει στον Πωλητή μέσω ή σε σχέση με την Πλατφόρμα, ανεξαρτήτως εάν έχει κάνει Παραγγελία ή συναλλαγή μέσω της Πλατφόρμας. Η UGOMAN έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί, αναπαράγει, δημοσιεύει, τροποποιεί, παραδίδει και διανέμει τις πληροφορίες αυτές ή τα υλικά. Ο Πελάτης συμφωνεί ρητά, ότι η UGOMAN μπορεί ελεύθερα να χρησιμοποιεί και επεξεργάζεται για τους σκοπούς της τις ιδέες, τις γνώμες ή τη τεχνογνωσία, που ο Πελάτης του παραχώρησε με οποιονδήποτε τρόπο μέσω ή σε σχέση με την Πλατφόρμα ή μέσω των ενεργειών ή μη, που ο Πελάτης έχει πραγματοποιήσει μέσω ή σε σχέση με την Πλατφόρμα. Η UGOMAN δεν έχει υποχρέωση να τηρεί τις πληροφορίες που έλαβε με τέτοιο τρόπο ως εχεμύθεια, εφόσον αυτό δεν προκύπτει ως υποχρέωση, σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία.
 3. Με την παραχώρηση προσωπικών στοιχείων στην UGOMAN (συμπεριλαμβανομένου μέσω e-mail) ο Πελάτης δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του η UGOMAN ή τρίτοι, που μπορεί να είναι κούριερ, έμποροι, συνεργάτης της UGOMAN να επικοινωνούν μαζί του ή που είναι προμηθευτές υπηρεσιών μέρκετινγκ, δημόσιες, δημοτικές ή μη κυβερνητικές εταιρείες από τον τομέα των ασφαλίσεων ή των οικονομικών υπηρεσιών, όταν αυτό προβλέπεται από τη συγκεκριμένη νομοθεσία , καθώς και άλλες εταιρίες, με τις οποίες η UGOMAN μπορεί να επεξεργαστεί από κοινού προγράμματα προώθησης των Εμπορευμάτων και/ή των Υπηρεσιών στην αγορά κτλ.
 4. Με την παραχώρηση των προσωπικών στοιχείων του στην UGOMAN ο Πελάτης δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του τα στοιχεία αυτά να περιληφθούν στην βάση δεδομένων της UGOMAN και δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του τα στοιχεία αυτά να τηρούνται, να χρησιμοποιούνται και να επεξεργάζονται, σύμφωνα με τους σκοπούς, που αναφέρονται στο εδ. 11.1.12. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

 1. Τη στιγμή που ο Πελάτης δημιουργήσει Λογαριασμός στην Πλατφόρμα, έχει τη δυνατότητα να εκφράσει τη συγκατάθεσή του για τη λήψη δελτίου.
 2. Ο Πελάτης μπορεί να δηλώσει την άρνηση λήψης δελτίου οποτεδήποτε μέσω του ειδικού συνδέσμου, που βρίσκεται στο κάθε δελτίο, τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του λογαριασμού του ή επικοινωνώντας με την UGOMAN με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένου, αλλά όχι μόνο μέσω e-mail, στο εξής κινητό (+359) 897777768, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ugoman@abv.bg κτλ.
 3. Η άρνηση λήψης δελτίου δεν σημαίνει αυτόματη άρνηση από την παραχωρημένη συγκατάθεση σύναψης του παρόντος συμβολαίου.13. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ

 1. Οι τιμές των Εμπορευμάτων και των Υπηρεσιών, που αναφέρονται στην Πλατφόρμα, είναι τελικές και περιλαμβάνουν ΦΠΑ και όλα τα υπόλοιπα τέλη και φόρους, που προβλέπονται από την ισχύουσα βουλγαρική νομοθεσία.
 2. Η τιμή, ο τρόπος πληρωμής και η προθεσμία πληρωμής κατά την έκδοση τιμολογίου ορίζονται στην κάθε Παραγγελία.
 3. Ο Πελάτης υποχρεούται να παραχωρήσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την έκδοση τιμολογίου, σύμφωνα με την ισχύουσα βουλγαρική νομοθεσία.
 4. Ο Πωλητής θα εκδώσει στον Πελάτη τιμολόγιο για τα Εμπορεύματα που παραγγέλθηκαν και προμηθεύτηκαν και για τις παραχωρημένες Υπηρεσίες, βάσει των πληροφοριών που παραχωρείται από τον Πελάτη.
 5. Η UGOMAN εκδίδει τιμολόγιο για την κάθε πληρωμή Παραγγελίας, μέσω της οποίας ο Πελάτης έχει αγοράσει ενός Εμπορεύματος και/ή μιας Υπηρεσίας, που προσφέρεται στην Πλατφόρμα από την UGOMAN. Ο Πελάτης συμφωνεί να λαμβάνει τέτοιο τιμολόγιο ηλεκτρονικά (σε e-mail ή μέσω του λογαριασμού του). Σε περίπτωση που αυτά τα έγγραφα πληρωμής δεν είναι προσιτά για περισσότερο από 48 (σαράντα οχτώ) ώρες, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε στο εξής ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ugoman@abv.bg ή στο εξής κινητό (+359) 897777768.
 6. Με σκοπό την ορθή κατάρτιση του τιμολογίου για την σχετική Παραγγελία, ο Πελάτης υποχρεούται να εκσυγχρονίζει τα στοιχεία στον λογαριασμό του συνεχώς. Υποχρεούται να εξετάσει τις πληροφορίες, που υποδείχνονται στην σχετική Παραγγελία, για να βεβαιωθεί, ότι είναι πλήρεις και ακριβείς.14. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

 1. Ο πωλητής υποχρεούται να προμηθεύει τα εμπορεύματα που παραγγέλθηκαν και αγοράστηκαν μόνος του ή μέσω εταιρείας κούριερ σε διεύθυνση, που ο Πελάτης θα υποδείξει ή σε γραφείο της εταιρείας κούριερ, ανάλογα με την επιλογή του Πελάτη.
 2. Ο Πωλητής θα εξασφαλίσει κατάλληλη συσκευασία των Εμπορευμάτων και την αποστολή των συνοδευτικών εγγράφων. Εάν τυχόν στο πακέτο δεν περιλαμβάνεται απαραίτητο για το παραγγελθέν προϊόν έγγραφο, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail ugoman@abv.bg και εμείς θα κάνουμε όλα τα δυνατά, για να σας το εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
 3. Η UGOMAN θα κάνει την προμήθεια των Εμπορευμάτων και την παραχώρηση Υπηρεσιών στο έδαφος της Βουλγαρίας και της Ευρωπαϊκής ένωσης. Οι όροι και η τιμή προμήθειας των εμπορευμάτων της UGOMAN θα γνωστοποιηθεί στους Πελάτες στην σχετική ιστοσελίδα περί των ορών προμήθειας στην Πλατφόρμα.15. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

 1. Ο Πωλητής προσφέρει όλα τα Εμπορεύματα της Πλατφόρμας με εγγύηση συμμόρφωσης του εμπορεύματος με το Συμβόλαιο, σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία. Εξαίρεση αποτελούν μόνο κάποιες κατηγορίες εμπορευμάτων που λόγω της φύσης τους δεν μπορούν να έχουν εγγύηση. Ο κάθε Πωλητής είναι υπεύθυνος χωριστά για τη συμμόρφωση της προσφερόμενης από τον ίδιο Υπηρεσίας/ Εμπορεύματος με το συναπτόμενο συμβόλαιο.
 2. Σε σχέση με τα Εμπορεύματα, που έχουν πωληθεί και προμηθευτεί από την UGOMAN, τα πιστοποιητικά εγγύησης εκδόθηκαν από την UGOMAN. Για όλα τα πωλούμενα προϊόντα με εγγύηση.
 3. Οι όροι χρήσης, εκμετάλλευσης και μεταφοράς ενός αποσυσκευασμένου προϊόντος είναι οι ίδιοι όπως των συσκευασμένων μια φορά προϊόντων από τον παραγωγό και έχουν τις ίδιες προτεραιότητες, εκτός εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στην ιστοσελίδα του Εμπορεύματος.
 4. Η διόρθωση/ η επισκευή προϊόντων εκτός της περιόδου εγγύησης ή στα πλαίσια της περιόδου αυτής, αλλά σε περίπτωση που η υποχρέωση του Πωλητή να κάνει το εμπόρευμα σε συμμόρφωση με το Συμβόλαιο πώλησης έχει εκπέσει ανεξαρτήτως της αιτίας, έπεται να πληρωθεί εκ μέρους του Πωλητή και πραγματοποιείται εντός προθεσμίας, συμφωνημένης μεταξύ των συμβαλλομένων.16. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 1. Η ιδιοκτησία των Εμπορευμάτων θα μεταβιβαστεί από τον Πωλητή με την παράδοσή τους στον Αγοραστή μετά από πληρωμή εκ μέρους του. Η παράδοση του Εμπορεύματος θα πιστοποιείται με την υπογραφή του Αγοραστή του εγγράφου μεταφοράς, που παραχωρείται από τον κούριερ.17. ΕΥΘΥΝΗ

 1. Ο Πωλητής δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές που ο Αγοραστής έχει υπέστη και που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα περιστατικών ανωτέρας βίας ή ως αποτέλεσμα περιστατικών που είναι πέρα από τον έλεγχο του Πωλητή.18. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

 1. Κανείς συμβαλλόμενος δεν θα φέρει ευθύνη για την μη εκτέλεση των υποχρεώσεων συμβολαίου, εάν τέτοια μη εκτέλεση οφείλεται σε ανωτέρα βία. Ανωτέρα βία είναι ένα απρόβλεπτο γεγονός, πέρα τον έλεγχο των συμβαλλομένων, που δεν μπορεί να αποφευχθεί.
 2. Εάν εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος, το γεγονός δεν πάψει, ο κάθε συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα να ενημερώσει τον άλλο συμβαλλόμενο ότι λύει το Συμβόλαιο χωρίς να οφείλει στον άλλο συμβαλλόμενο αποζημιώσεις για οποιεσδήποτε τυχόν ζημιές που έχει υποστεί.19. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 1. Το παρόν συμβόλαιο είναι αντικείμενο της βουλγαρικής νομοθεσίας. Τυχόν διαφορές, που προκύπτουν μεταξύ της UGOMAN και Πελατών θα λύονται με αμοιβαία συγκατάθεση ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό, οι διαφορές θα λύονται ενώπιον των αρμοδίων βουλγαρικών δικαστηρίων του Δήμου Σόφιας.

 

Συνέχεια

UGOMAN® Всички Права Запазени